Algemene Voorwaarden Powerwalk Dog

Algemene voorwaarden PowerwalkDog Cursus

1.Aansprakelijkheid

1.1 De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond veroorzaakt aan cursist, docent of derden. Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico.

1.1a De PowerwalkDog Trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal de PowerwalkDog Trainer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) helpen terug te vinden.

1.2 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de PowerwalkDog Trainer en de locatie waar de les plaatsvindt.

1.3 De PowerwalkDog Trainer is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel /diefstal dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de lessen of andere activiteiten georganiseerd door de PowerwalkDog Trainer

1.4 De PowerwalkDog Trainer adviseert een W.A.-verzekering af te sluiten. Vaak valt maar 1 hond onder de standaard W.A.-verzekering. Hebt u meer dan 1 hond dan dient u dit apart bij de verzekering aan te geven.

1.5 Scruffy's Vriendjes heeft een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hiermee kan de instructeur, waarvoor zij verantwoordelijk is, eventueel gemaakte schade aan de cursist of hond vergoeden. Scruffy's Vriendjes is nooit aansprakelijk voor een bedrag dat hoger is dan het laatst gefactureerde bedrag.

2. Betaling

2.1 Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.

2.2 De PowerwalkDog Trainer stuurt digitaal een factuur naar de cursist.

2.3 Het door de cursist te betalen bedrag dient voor aanvang van cursus te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van PowerwalkDog. Na betaling is een definitieve plaats gereserveerd. Bij annulering door cursist vindt geen restitutie plaats.

2.4 Bij een eventueel vervroegde beƫindiging van de overeenkomst van de zijde van cursist is de PowerwalkDog Trainer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie plaatsvindt.

2.5 Cursist ontvangt indien gewenst in geval van contante betaling een bewijs van betaling (kwitantie) van de PowerwalkDog Trainer.

2.6 Cursus bestaat uit 10 lessen op te maken in 12 weken. 2 weken voor de verloopdatum van de strippenkaart zal de Instructeur de cursist informeren.

2.7 Indien betaling uitblijft voor aanvang van een nieuwe strippenkaart behoudt de Instructeur het recht om de cursist de cursus te ontzeggen.

3. Afzeggen van de les

3.1 Mocht de cursist een les niet kunnen komen, dan dient er telefonisch of per app te worden afgezegd.

3.2 Indien een cursist een strippenkaart van 10 lessen heeft afgenomen en aangeeft eerder te willen stoppen met de lessen om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op restitutie van het lesgeld.

3.3 Indien de instructeur niet in staat is om les te geven, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt en wordt de les in overleg ingehaald of er komt een andere PowerwalkDog Trainer.

3.4 Wanneer de cursist te laat komt voor een les, dient dit per app of telefoon kenbaar gemaakt te worden. Als de cursist langer dan 5 minuten te laat is, komt de les te vervallen.

4. Overige

4.1 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van PowerwalkDog op internet of andere publicaties binden PowerwalkDog niet.

4.2 Op overeenkomsten gesloten met PowerwalkDog is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

4.3 De PowerwalkDog Trainer behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld.

4.4. De cursist dient de PowerwalkDog Trainer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten/beperkingen van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen dienen vooraf door de cursist aan PowerwalkDog kenbaar zijn gemaakt.

4.4a. De hond dient ingeƫnt te zijn met de cocktailenting en ook een inenting tegen kennelhoest, conform de daarvoor geldende criteria. Of een geldige titerbepaling. Cursist dient een Hondenpaspoort te kunnen overleggen. Deze inentingen mogen niet jonger zijn dan een week. Deze inentingen moeten steeds geldig zijn. Ook dient de hond vrij te zijn van luizen, oormijt, teken, vlooien en wormen.

4.5 Als de cursist fysieke handelingen tegen de hond gebruikt die dermate hard en dieronvriendelijk zijn, behoudt de PowerwalkDog Trainer zich het recht om bij herhaling na een waarschuwing de cursist van de lessen te weren. (Dit geldt voor ernstige fysieke vergrijpen, of aantasting van het geestelijk welzijn ten gevolge van handelen door cursist en het niet opvolgen van verzoeken vanuit de instructeur) Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.

4.6a. Cursisten dienen 18 jaar of ouder te zijn.

4.6b. Honden dienen minimaal 1 jaar oud te zijn om deel te kunnen nemen aan de lessen. Dit in verband met de volledige groei van het Skelet.

4.7 E-banden en prikhalsbanden zijn niet toegestaan. De training zal plaatsvinden met een tuig en een HandsFreeBelt (verplicht).

4.8 De powerwalklessen vinden plaats in een gebied waar een aanlijnplicht geldt. Wanneer de cursist zich hier niet aan houdt is de PowerwalkDog Trainer niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen zoals boete.

4.9 Weersomstandigheden: De powerwalk lessen gaan in principe altijd door ook bij regen, wind en kou. Als door de weersomstandigheden de veiligheid en/of gezondheid van cursist of hond in het geding komt, wordt de les afgelast. De cursist wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. De les wordt indien mogelijk, in overleg op een ander tijdstip ingehaald.

5.0 De PowerwalkDog Trainer behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond op grond van atypisch of probleem gevend gedrag te weigeren.

5.1 De hond dient sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.

5.2 Als uw hond (on)zichtbaar ziek is, of de hond heeft iets besmettelijks en dit wordt niet gemeld, behoudt de PowerwalkDog Trainer het recht om u in het vervolg te weren. Restitutie van het lesgeld is in deze situatie niet mogelijk.